תקנון תחרות FACEBOOK


דף הבית >> תקנון תחרות FACEBOOK

 

 

 

תקנון פעילות בפייסבוק – "VUTZI – ריהוט גן...התחרות"

1.  הגדרות

"אתר הפעילות" - עמוד המעריצים (Fan Page ) של החברה באתר האינטרנט "פייסבוק".

"פייסבוק" – אתר האינטרנט www.facebook.com .

"החברה" – VUTZI- יבואנית ריהוט גן

"הפעילות" – על המשתתף לפרסם תמונה שלו על קיר אתר הפעילות . התמונה, שבמועד סיום התחרות, תצבור את מספר הלייקים הגבוה ביותר (ללא מינימום של לייקים) תזכה את בעליה בפרס בשווי 1000 ש"ח מתנת חברת VUTZI.

"תקופת הפעילות" – בין התאריכים – 28/12/2013 ועד 4/1/2014 בחצות (כולל) ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

"הפרס " – מערכת ישיבה בשווי 1000₪ (כולל מע"מ). או לחילופין, שובר זיכוי באותו השווי לשימוש בקניית אחד ממוצרי ריהוט הגן (במלאי בלבד) של החברה.

"משתתף" - כל אדם פרטי בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק אינם רשאים להשתתף בפעילות זו. אדם שלו מספר פרופילים אישיים בפייסבוק רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות זו.

 

 

2.  פרשנות

2.1.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

3.  השתתפות בפעילות

על מנת להשתתף בפעילות על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת הפעילות

3.1. להיכנס לאתר הפעילות, להקיש על מקש ה- "Like"

3.2. לפרסם תמונת המשתתף על הקיר של אתר הפעילות כשבפרטי התמונה, יש לרשום את הביטוי המדויק הבא:"פותחים שנה עם VUTZI בגינה" . ניתן להוסיף מלל נוסף, כמו: לחצו על לייק כדי שאזכה במערכת ישיבה .... וכו'.

3.3. על המשתתף להשיג מספר לייקים גבוה ככל האפשר לתמונה שלו. (LIKE על התמונה שמופיעה בקיר של VUTZI בלבד! )

3.4. חל איסור מוחלט להזין טקסט בעל אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או כזה הפוגע בצורה כלשהי במותגים השונים של החברה.  על מנת לשמור על אכיפתו של סעיף זה תפעיל החברה מנגנון פסילה אוטומטי של משתתפים אשר פעלו בניגוד לאמור בסעיף זה. בנוסף, כל משתתף שיפעל בניגוד להוראות סעיף זה ייפסל מן התחרות ויהיה חשוף לתביעה מצד החברה.

3.5. תנאי מקדמי לזכייה בפעילות הוא כי המשתתף פעל כאמור בסעיפים לעיל ומילא אחר הוראות תקנון זה.

3.6. לאחר תום תקופת הפעילות, התמונה , שתצבור את מספר הלייקים הגבוה ביותר תזכה את בעליה בפרס בשווי 1000 ש"ח מתנת חברת VUTZI.

 

4.  איתור הזוכה והענקת הפרס

4.1. לאחר איתור הזוכה כאמור לעיל, תשלח החברה הודעת זכייה לכתובת הדואר האלקטרוני של הזוכה (כתובת הדואר האלקטרוני תהיה זו שעל בסיסה נרשם הזוכה לפייסבוק). עם קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך 7 ימים קלנדריים ולמסור את פרטיו המלאים (שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון וכתובת מלאה: יישוב, רחוב, מספר בית ומיקוד), על מנת שיהיה ניתן לתאם עימו את אספקת המוצר. כמו כן, הרשת שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באופן מלא או חלקי את שם הזוכה ו/או את תמונתו כפי שהופיעה בקיר אתר הפעילות .

4.2. פרק הזמן לתגובת הזוכה לא יעלה על 7 ימים קלנדריים מיום שליחת הודעת הזכייה כאמור.

4.3. משתתף שזכאי לפרס ולא יצר קשר עם החברה בפרק זמן זה, זכייתו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לקבלת הפרס.

4.4. יובהר, כי לא תתקבל טענת הזוכה, כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה החברה אישור מסירה ו/או הציגה רישום כלשהו כי נמסר הפרס.

4.5. החברה אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.

4.6. במידה והזוכה יוותר על זכייתו, הפרס יעבור לבעל התמונה עם מספר הלייקים הגבוה הבא (מינימום 500 לייקים).

 

5.    כללי

5.1. החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, כל פרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.

5.2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

5.3. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר הפעילות, באתר פייסבוק ו/או בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.

5.4. למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר לפעילות , לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

5.5. את הפרס ניתן יהיה לאסוף באופן עצמאי מהמחסן הלוגיסטי של החברה או לקבלו בהובלה. עלות ההובלה תחול על הזוכה ותתומחר בכפוף לתקנון החברה באתר www.vutzi.co.il. עם קבלת הפרס, יחתום הזוכה על תעודת משלוח שתהווה אישור לכך כי הפרס נתקבל בידי הזוכה ובכך, לא יהיה לזוכה או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתו, שמו ותמונתו של כל זוכה בפעילות זו באמצעי המדיה השונים, והמשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם לכך במידה ויזכו בפרס בפעילות.

5.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי והזוכה נותן בזאת את הסכמתו לשמירת המיתוג על המוצר.

5.8. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך תקופת הפעילות, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את כללי הפעילות ולשנות את אופן בחירת הזוכה כמפורט לעיל, בהודעה שתינתן למשתתפים.

5.9. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר סיום הפעילות כאמור או בדבר שינוי תנאיו.

5.10. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את הפעילות בכל עת בהודעה שתתפרסם באתר הפעילות, ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך.

5.11. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.

5.12. עובדי החברה ובני משפחותיהם רשאים להשתתף בפעילות אולם לא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.

5.13. הפרס ניתן להמרה אך ורק כזיכוי בשווי הפרס לשימוש ברכישת מוצר אחר במחלקת ריהוט הגן של חברת VUTZI.

5.14. מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש בכל חומר אשר יישלח אליה במסגרת הפעילות ועל פי התקנון, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

 

 

 

          

לייבסיטי - בניית אתרים